سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / درباره ما

   ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

خدمات شناسه دار

 • درخواست مهمانی و انتقال دستیاران از سایر دانشگاه ها (18041027104)
 • جذب هیأت علمی تعهداتی (10031028100)
 • جذب هیأت علمی پیمانی (10031028100)
 • اعتبار بخشی موسسات سلامت (16021012000)
 • ارائه پروانه به موسسات سلامت (61021013000)
 • صدور گواهی شروع طرح، پایان طرح و معافیت از طرح دانش آموختگان رشته های پزشکی، پیراپزشکی و پیام آوران بهداشت(16031014000)
 • ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت (18081015000)
 • سرویس های کدگذاری سلامت(16061022000)
 • صدور کارت بهداشت اصناف(16041017000)
 • نظارت بهداشتی بر اماکن(16041018000)
 • ثبت و طبقه بندی علل مرگ(10031019000)
 • ثبت، نگهداری و به روز رسانی پرونده الکترونیک سلامت(16021020000)
 • پاسخگویی به شکایات مردمی در حوزه سلامت(190) (16061012103)
 • ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور(18041023000)
 • آموزش مستمر جامعه پزشکی(18051024000)
 • ارزشیابی بخش های آموزشی دستیار دانشگاه های علوم پزشکی(18041025000)
 • ثبت نام الکترونیکی آزمون های علوم پزشکی(18041026000)