Innovation Seminar

عملکردهای برگزیده

  چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶

Image

فصل اول با موضوع کارآمدی در سال 1396:

  • ارتباط با بیماران بستری هماتولوژی و انکولوژی از طریق تلگرام پس از ترخیص و راهنمایی آن ها در زمینه مراقبت از خود
  • طراحی نرم افزار آموزشی شبیه ساز احیای قلبی و ریوی
  • سامانه هوشمند بررسی و شناسایی تداخلات دارو

فصل دوم با موضوع چابک سازی در سال 1396:

  • ارتباط رضایت و رفاه مراجعین با چابکی سازمان
  • طراحی و پیاده سازی سامانه پایش اطلاعات مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • سیستم آنلاين پذیرش دانشجویان بین المللی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

  فایل ضمیمه