Innovation Seminar

عملکردهای برگزیده فصل اول 1396

  يکشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶

Image
  • ارتباط با بیماران بستری هماتولوژی و انکولوژی از طریق تلگرام پس از ترخیص و راهنمایی آن ها در زمینه مراقبت از خود
  • طراحی نرم افزار آموزشی شبیه ساز احیای قلبی و ریوی
  • سامانه هوشمند بررسی و شناسایی تداخلات دارو

  فایل ضمیمه