موضوع فصل

  9/16/2017

Image

موضوع فصلهای جشنواره در سال 1396

  • موضوع فصل اول: کارآمدی
  • موضوع فصل دوم: چابک سازی

موضوع فصلهای جشنواره در سال 1395

  • موضوع فصل اول: رعایت حقوق دیگران
  • موضوع فصل دوم: ارتقاء کارآمدی

موضوع فصلهای جشنواره در سال 1394

  • موضوع سه ماهه اول: رضایت شغلی - با محور: روش های جدید ارزشیابی
  • موضوع سه ماهه دوم: خلق منابع جدید - با محور: ايجاد جريان ارزش افزوده
  • موضوع سه ماهه سوم: کسب جایگاه جدید در حوزه های علمی و اجرایی - با محور : هویت ملی و حمیت دانشگاهی