عناوین عملکرهای برگزیده فصل اول با موضوع کارآمدی در سال 1396

ارتباط با بیماران بستری هماتولوژی و انکولوژی از طریق تلگرام پس از ترخیص و راهنمایی آن ها در زمینه مراقبت از خود ...

برنامه اجرای جشنواره

این جشنواره به صورت سه ماه یکبار و در فضای مجازی سامانه نوآوری دانشگاه برگزار می شود و در نیمه دوم ماه چهارم عملکرد های نوآورانه ای که با شاخص های اعلام شده بیشترین تطبیق را داشته باشد معرفی می گردند و در پایان هر سال از بین عملکرد های معرفی شده به عملکرد های نوآورانه برگزیده براساس رای کاربران در فضای مجازی و داوری شورای دانشگاه، جوایزی اهدا می گردد.

معرفی جشنواره

در عصر امروز؛ موضوع مدیریت نوآوری، مدیریت دانش، جهانی شدن ارتباطات و انتقال سریع اطلاعات در همه سیستم های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی جنبه کاربردی پیدا کرده و مبنای توسعه خدمات و سیستم های مبتنی بر نوآوری در محیط های آموزش علوم پزشکی و نظام ارائه خدمات در بیمارستان ها و مراکز ارائه خدمات سلامتی شده است. فناوری نوظهور مبتنی بر برنامه نوآوری، عامل موثری در بهبود سبک زندگی، پیشگیری از بیماری ها، درمان های جدید و عدالت اجتماعی بوده و هست.

موضوع فصل

موضوع فصلهای جشنواره در سال 1396 : موضوع فصل اول:: کارآمدی موضوع فصل دوم::چابک سازی.....

اهداف و ماموریت

چشم انداز ستاد نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران بر آن است که با زمینه سازی فرهنگی و مدیریتی در خصوص کشف ایده های جدید و بکارگیری نظامند آن در جهت ارایه خدمات جدید، منحصر به فرد و کسب مزیت رقابتی در زمینه آموزش، پژوهش و درمان در سطح دانشکده ها، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه بستر مناسب برای حضور کارامد در جهت تحقق چشم انداز 20 ساله را فراهم آورد.

Navigation

Social Media