Innovation Seminar

تعاریف

  سه شنبه ۳ آبان ۱۳۹۶

Image

نوآوری:

منظور از نوآوري خلاقيت تجلي يافته و به مرحله عمل رسيده است؛ به عبارت ديگر نوآوري يعني انديشه خلاق تحقق يافته. نوآوري همان ارايه محصول، فرآيند و خدمات جديد است.

نوآوري بكارگيري توانايي هاي ذهني علمي و عملي براي ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد از خدمات، محصولات و فرآيندهاي موجود مي باشد.

نوآوری فرایند به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید و تبدیل آن به محصول، خدمت یا روش عملیاتی مفید و ارزش آفرین می باشد.

خلاقیت:

خلاقيت به طور عام يعني توانايي تركيب انديشه ها به شيوه اي منحصر به فرد يا ايجاد ارتباطي غير معمول بين انديشه ها. 

عملکرد نوآورانه

بکارگیری ایده های نوین در راستای حل مشکلات و چالشهای موجود و در جهت ایجاد هم افزایی، ارتقاء کارایی و افزایش اثربخشی با ارائه نتایج و دست آوردهای مشخص در کلیه حوزه های علمی و اجرایی میباشد.

  فایل ضمیمه