Innovation Seminar

  چهارشنبه ۲ شهريور ۱۳۹۶

Image

image:local:../upfiles/117370570.jpg {p}فرآیند، مجموعه ای از فعل و انفعالات داخلی یا فعالیت های مرتبط است که ورودی ها (داده ها) را به خروجی ها (ستاده ها) تبدیل می کند. زمانی که به هدایت و کنترل قابلیت نوآوری در هر کسب و کار می پردازیم، به این سؤال بر می خوریم که ” فرآیندهای قابل اجرا تا چه حد برای نوآوری های سازمان مناسب هستند ؟ “ بنابراین در ابتدا لازم است که ” قابلیت اجرایی فرآیندهای موردنیاز “ و ” ویژگی های لازم برای هر فرآیند “ را بررسی کنیم

  فایل ضمیمه