Innovation Seminar

کارگاه

  چهارشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۶

Image

مقدمه

مهارت های نوآوری، درست مانند مهارت کامپیوتر یا حسابداری، ذاتی یا غریزی نیست .نهادهاي نوآور شرايط مناسب براي كسب مهارت هاي تفكر نوآورانه را فراهم مي نمایند و مديران در اين مجموعه ها به درک فرايند نوآوري کمک نموده و مهارت هاي مديریتي نوآوري را فرا می گیرند.

هدف از این برنامه ایجاد زیرساخت های لازم برای آمادگی ذهنی جهت رهبری خود و پرورش مهارتهاي نوآوري و ارزش آفرین می باشد. بدین منظور این برنامه با طرح سوالات آغاز می گردد و فرصتی برای تعمق افراد در سوالات پیش بینی می گردد.

فراگيران مي توانند موارد مطرح شده در سوال را در پیرامون خود شناسایی نموده، پیشنهادات و جمع بندی خود را در خصوص راه حل های امکان پذیر جهت بهبود یا تغییر در شرایط موجود تدوین نمایند. قاعدتاً ایده های اولیه نیز باید در قالب تصویری جامع از ابعاد راه حل پیشنهادی آماده گردد و از طریق کارگروه های نوآوری هر واحد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در صورت تصويب نسبت به اجرای آن در واحد مربوطه  اقدام گردد. در خصوص ایده هایی که حيطه فعالیت های فردي است این مرحله طی نمی گردد بلکه هر فرد جمع بندی های خود را ترسیم نموده و در محدوده خود نسبت به اجرای آن جهت ارتقا و بهبود کارها اقدام می نماید در هر صورت در گام بعدی نتایج حاصل  از اجرای ایده و راه حل ها در قالب نقشه نتایج کاری آماده می گردد و به کارگروه نوآوری ارسال می شود و چنانچه نتایج و دستاوردها دارای ارزش آفرینی قابل مشاهده و قابل قبول باشند در برنامه نوآوری های آن واحد معرفی خواهد شد.

روش تفکر نوآورانه

روش تفکر نوآورانه تمرینی ساختاریافته برای برانگیختن رویکردهای خلاق به موضوعات و فرایند ها می باشد.

اهداف آموزشی

در نتیجه این مدل و تمرین شما قادر خواهید بود:

 • طراحی مجدد فرآیندها با استفاده از روش تفکر نوآورانه با هدف به چالش کشیدن فرایند پذیرفته شده
 • تولید ایده های جدید برای مدیریت با استفاده از روش تفکر نوآورانه با هدف فعال سازی قدرت تصور  
 • کمک به کارکنان در به کارگیری این تکنیک در مسائل روز

اهداف مدیریتی

روش تفکر نوآورانه مدیران  :

 • درگیر شدن در فرایندها و موضوعات با چشم انداز جدید و  خارج از قالب های جاری
 • توسعه آگاهانه روش ها و شیوه های برتر نسبت به سیستم های موجود
 • فراتر رفتن از شیوه های معمول شناخت مسئله برای پیدا کردن راه حل های نوآورانه
 • تولید و اجرای ایده های خلاق برای فعالیت های روزانه

تفکر نوآورانه در دانشگاه

دانشگاه سرشار از نتایج تفکرخلاق و نوآورانه می باشد. ما اغلب از آن ها تحت عنوان فناوری ها و شیوه های جدید یاد می کنیم.

منطق مدل

 1. استفاده از روش های ساختاریافته برای ترویج نوآوری

خوشبختانه به دلیل وجود آزادی های فردی همه افراد ظرفیت تفکر خلاق را دارند. اگر چه طبیعتاً همه ما خلاق نیستیم ولی طبق نظر متخصصان ذهن انسان تمایل به تفکر در قالب الگو را دارد و به دنبال ساختارهای معمول و فرایندهای از پیش تعیین شده می باشد. لذا برای عبور از عادت های جاری و شکستن رویکردهای معمول جهت تغییر در سیستم ها و مدل حل مشکلات نیازمند تحرک فعال و یادگیری مهارت های لازم  هستیم.

خلاقیت با شکستن فرایند های موجود امکان پذیر می شود. این روش زمانی به طور مناسب کاربردی می شود که قادر به برانگیختن خلاقیت در افراد گردد.

این مدل بر دو تکنیک تفکر نوآورانه تمرکز دارد:

 • به چالش کشیدن فرایندهای پذیرفته شده
 • تحریک قوه تخیل که منجر به شکل گیری ایده های جدید در مورد فعالیت های غیر ممکن می گردد.
 1. اجرای مدل

افرادی که تصور می کنند قوه خلاقیت ضعیفی دارند می توانند در قالب یک گروه این فعالیت را انجام دهند. در این حالت دو سناریو محتمل می باشد:

 • تشکیل یک گروه کوچک از کارکنان و رهبری آن ها از طریق تمرین ها
 • جلسه طوفان مغزی با مدیران و انجام تمرینات جلسه

زمان بندی كارگاه

این مدل بر اساس این دو روش شکل گرفته و نیازمند تقریباً 4 ساعت زمان برای مطالعه و تکمیل کاربرگ ها می باشد، در ضمن برای کسب حداکثر نتیجه از این مدل، باید زمانی را برای اجرا و ارزشیابی نتایج رویکردهایی در نظر گرفته شده برای تمرین ها صرف نمایید.

  فایل ضمیمه