InnoMain
188912983.jpg

عنوان کوتاه پنل های سمینار

عنوان

عناوین نشست های سمینار فناوری سلامت و شیوه های تحول در بیمارستان

یکشنبه: 26/11/93
نشست اول : مدل اقتصادی به کارگیری فناوری سلامت در جهان و تحلیل مدل های موجود در ایران
نشست دوم: شیوه ها و فناوری های مدیریتی در ارائه مراقبت بالینی بهتر با هزینه کمتر
نشست سوم : پنل خدمات مبتنی بر فناوری برای بیماران در بیمارستان بدون مرز
دوشنبه:27/11/93
نشست اول : نقش فناوری سلامت در ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی
نشست دوم: زنجیره ارزش فناوری در بیمارستان
نشست سوم : چالش ها ، ضرورت ها و راهکارهای شکل گیری شرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری خای بیمارستانی
نشست چهارم : نقش کاربر پذیری فناوری های نوین در بیمارستان
سه شنبه:28/11/93
نشست اول: شیوه های بسیج منابع و توسعه فناوری های نیروی انسانی تخصصی در نظام سلامت
نشست دوم : چالش ها ، ضرورت ها و راهکارهای شکل گیری شرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری های بیمارستانی
نشست سوم : ابعاد ساز و کار های جدید در ارزش افزایی فناوری سلامت
نشست چهارم :مدل های عرضه کارآمد فناوری سلامت
چهار شنبه:29/11/93
نشست اول: فرصت سازی برای مشارکت ذینفعان در فرایند تولید فناوری سلامت
نشست دوم : توسعه فناوری در مرزهای دانش
نشست سوم : مزیت رقابتی و ابعاد فرهنگ سازی در بکارگیری فناوری سلامت