InnoMain

عنوان کوتاه

عنوان

آشنایی با ستاد مدیریت نوآوری

ستاد نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران بر آن است که با زمینه سازی فرهنگی و مدیریتی در خصوص کشف ایده های جدید و بکارگیری نظامند آن در جهت ارایه خدمات جدید، منحصر به فرد و کسب مزیت رقابتی در زمینه آموزش، پژوهش و درمان در سطح دانشکده ها، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه بستر مناسب برای حضور کارامد در جهت تحقق چشم انداز 20 ساله را فراهم آورد.