InnoMain
166876723.jpg

عنوان کوتاه

عنوان

سازمان نوآور

مفهوم سازمان نوآور

امروزه سازمان ها در یك محیط رقابتی پویا به فعالیت می پردازند و از این جهت برای آن كه بتوانند همواره فعال و به روز بمانند ، باید راه كارهایی را برای بهبود مداوم سازمان خود داشته باشند . به همین دلیل ایده سازمان نوآور شكل گرفت . به بیان ساده سازمان نوآور ، به سازمان هایی اطلاق می شود كه نوآوری را در اساس اصول خود قرار دهند . یكی از مهم ترین رویكردهای سازمان های نوآور ، مشتری مداری است و به همین دلیل از اعتبار و ارزش بالایی بین مشتریان خود برخوردار هستند .

→ ویژگی های سازمان نوآور
  • داشتن چشم انداز
  • بهبود مداوم
  • جستجوگری
  • نتیجه گرا
  • اخلاق
  • باانگیزه و پویا
  • برقراری ارتباطات متعدد

→ چگونه سازمان خود را نوآور نماییم ؟
  • تعیین ساختارهای سازمان
    ο تعیین وضعیت موجود
    ο تعیین وضعیت مطلوب
  • تعریف آینده سازمان
    ο تعریف چشم انداز سازمان
    ο تعیین رسالت سازمان
    ο تعریف اهداف سازمان
  • تعریف مجدد ساختارها با توجه به چشم اندازهای سازمانی
  • جذب ایده برای عبور از وضعیت فعلی و رسیدن به وضعیت مطلوب با توجه به تعاریف نوین
  • طراحی پروژه بهبود
    ο طراحی پروسه نوآوری برای سازمان
    ο ایجاد نظام انگیزشی در سازمان
    ο پیاده سازی پروژه نوآوری
    ο حفظ ، نگهداری و بهبود پروژه در سازمان ( فرآیند پویا و مستمر نوآوری )

→ قابلیت های سازمان برای نوآوری و سطوح قابلیت های سازمان نوآور در تصاویر ضمیمه نشان داده شده است. InnoMain
InnoMain