پيام رياست دانشكده پرستاري و مامايي

هر نفس نو مي شود دنيا و ما
بي خبر از نو شدن اندر بقاء (حضرت مولانا)

پياده سازي ايده ي ناشي از خلاقيت كه به صورت يك محصول يا خدمت تازه ارائه شود؛ نوآوري گفته مي شود. بنابراين به نظر مي رسد كه استفاده از ظرفيت هاي نهاني حواس پنجگانه با تمرين و ممارست آنها با تعقل، تفكر و تأمل، زمينه ساز ايده پردازي و خلق پديده ها و بصيرت هاي نو مي شود كه پياده كردن اين آفرينش ها در قالب يك محصول و يا خدمت، نام نوآوري به خود مي گيرد.
جاري و ساري كردن تأويل در ابعاد پنجگانه رشته پرستاري و مامايي تعيين آموزش، پژوهش،مديريت، خدمات در عرصه و باليني و فرهنگ حاكم بر رشته و برقراري محصولات اين تأويلات پنجگانه با متاپارادايم هاي رشته يعني انسان، سلامتي، محيط و پرستاري و مامايي؛ زمينه ساز خلق محصولات و خدمات نو خواهد بود.
با نگاه خلاقانه به تعريف سلامتي به عنوان برقراري و ارتقاء ‌تعادل در ابعاد زيستي، رواني، اجتماعي، معنوي و فرهنگي مددجو (يان)، مدل‌هاي آموزشي و تعليم و تربيت دانشجويان رشته؛ نتايج پژوهش هاي رشته؛ مديريت حاكم بر رشته بايد باعث خروجي محصولات و خدمات باليني و درعرصه اي بشود كه زمينه ساز اين برقراري و ارتقاء‌ تعادل درمحيط دچار بي ثباتي، به گونه اي شود كه سلامتي را تضمين نمايد. از اين رو، فعاليت هاي ارائه شده در كتاب نوآوري دانشگاه توسط دانشكده پرستاري و مامايي، گوشه اي از فعاليت هاي نوآورانه در راستاي فلسفه وجودي مورد ادعاي فوق الاشاره بوده است. بدين وسيله از مساعي ارزشمند تمامي عوامل موثر درخلق اين نوآوري ها و ثبت و ضبط آنها، تقدير به عمل مي آيد.
دكتر محمد علي چراغي
رئيس دانشكده پرستاري و مامايي

بیشتر بخوانید

temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

هر نفس نو مي شود دنيا و ما
بي خبر از نو شدن اندر بقاء (حضرت مولانا)

پياده سازي ايده ي ناشي از خلاقيت كه به صورت يك محصول يا خدمت تازه ارائه شود؛ نوآوري گفته مي شود. بنابراين به نظر مي رسد كه استفاده از ظرفيت هاي نهاني حواس پنجگانه با تمرين و ممارست آنها با تعقل، تفكر و تأمل، زمينه ساز ايده پردازي و خلق پديده ها و بصيرت هاي نو مي شود كه پياده كردن اين آفرينش ها در قالب يك محصول و يا خدمت، نام نوآوري به خود مي گيرد.
جاري و ساري كردن تأويل در ابعاد پنجگانه رشته پرستاري و مامايي تعيين آموزش، پژوهش،مديريت، خدمات در عرصه و باليني و فرهنگ حاكم بر رشته و برقراري محصولات اين تأويلات پنجگانه با متاپارادايم هاي رشته يعني انسان، سلامتي، محيط و پرستاري و مامايي؛ زمينه ساز خلق محصولات و خدمات نو خواهد بود.
با نگاه خلاقانه به تعريف سلامتي به عنوان برقراري و ارتقاء ‌تعادل در ابعاد زيستي، رواني، اجتماعي، معنوي و فرهنگي مددجو (يان)، مدل‌هاي آموزشي و تعليم و تربيت دانشجويان رشته؛ نتايج پژوهش هاي رشته؛ مديريت حاكم بر رشته بايد باعث خروجي محصولات و خدمات باليني و درعرصه اي بشود كه زمينه ساز اين برقراري و ارتقاء‌ تعادل درمحيط دچار بي ثباتي، به گونه اي شود كه سلامتي را تضمين نمايد. از اين رو، فعاليت هاي ارائه شده در كتاب نوآوري دانشگاه توسط دانشكده پرستاري و مامايي، گوشه اي از فعاليت هاي نوآورانه در راستاي فلسفه وجودي مورد ادعاي فوق الاشاره بوده است. بدين وسيله از مساعي ارزشمند تمامي عوامل موثر درخلق اين نوآوري ها و ثبت و ضبط آنها، تقدير به عمل مي آيد.
دكتر محمد علي چراغي
رئيس دانشكده پرستاري و مامايي
بیشتر بخوانید

2

بیشتر بخوانید

Title-3

Title-4

Title-5