سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / خواندنی ها

   ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

کارتابل پیشنویس ها

جهت آشنایی و مطالعه در مورد نحوه کار با کارتابل پیش نویس ها فایل پیوست را بارگیری نمایید.