سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / خواندنی ها

   ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

راهنمای فرم متقاضی مهمان

برای سهولت درخواست و پیگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت تقاضای مهمانی برای دانشگاه های علوم پزشکی کشور فرم الکترونیک تقاضای مهمانی در سامانه اتوماسیون اداری راه اندازی گردید . بروشور پیوست مراحل انجام این خدمات را توضیح می دهد .