سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / درباره ما

   ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

اتوماسیون اداری

اتوماسيون اداري هوشمند
 • هوشمند سازی الگوهای نامه
 • سیستم هوشمند نوبت کاری و بهره وری
 • کدینگ
 • کارنامه عملکرد مجازی کارکنان
 • امضا الکترونیک
 • خدمات الکترونیک بازنشستگی
 • دبیرخانه امن
 • تبادلات الکترونیک با سایر سازمانها
  • سیماد
  • ECE
  • e-Office
  • سامانه رصد