سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / خواندنی ها

   ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

راهنمای آموزشی نرم افزار کارها

جهت مطالعه راهنمای آموزشی نرم افزار کارها فایل پیوست را بارگیری نمایید.