سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / درباره ما

   ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

همکاران دبیرخانه مرکزی ، میز خدمت و اتوماسیون اداری

ردیف

همکاران اتوماسیون اداری

مسئولیت

1

مهندس مریم احمدی      

راهبر فنی اتوماسيون اداری، دبيرخانه و ميز خدمت الکترونيک

2

مهندس حمیده حمیدی   

راهبر معماری سازمانی و الگو های جديد سیستم

3

مهندس سمیرا علمی       

راهبر فنی اتوماسيون اداری،

معماری الگوهای دسترسی سازمانی، تنظيمات شبکه و ميز خدمت الکترونيک

4

مهندس فاطمه گل ماهی  

راهبر فنی اتوماسيون اداری،

هوش خدمت و ميز خدمت الکترونيک

5

مهندس مریم گودرزی      

راهبر معماری سازمانی و الگو های جديد سیستم

6

مهندس سمیرا مرتضایی   

راهبر فنی اتوماسيون اداری،

شبکه حضور و غياب و ميز خدمت الکترونيک

7

مهندس پریسا نزاری        

راهبر معماری سازمانی و الگو های جديد سیستم

ردیف

همکاران میز خدمت

مسئوليت

1

فاطمه  اجاقی                 

راهبر ميز خدمت پژوهشی

2

مهندس محسن پورحیدری 

راهبر ميز خدمت(از من بپرس)

3

فاطمه حکیمی                

راهبر ميز خدمت پژوهشی

4

تورج خان محمد زاده        

راهبر ميز خدمت آموزشی

5

بهروز خرمی مقدم            

راهبر ميز خدمت حوزه ریاست و معاونت توسعه

6

ا . طاهری                      

راهبر ميز خدمت آموزشی

7

روشنک قاسمی               

راهبر ميز خدمت آموزشی

8

علی قهرمانی                   

راهبر ميز خدمت آموزشی

9

ریحانه السادات کریمی      

راهبر ميز خدمت آموزشی

10

محمد علی محمدیان        

راهبر مکاتبات آموزشی

11

تهمینه مختاری              

راهبر ميز خدمت امور حقوقی

12

محمد علی مدیری          

راهبر ميز خدمت امور حقوقی

13

اکبر معصومیان                

راهبر ميز خدمت نیروی انسانی

ردیف

همکاران دبیرخانه مرکزی

مسئوليت

1

لیلا ابراهیمیان              

راهبر مرکز تماس و تبادل الکترونيک

2

مرتضی درویشان                

راهبر مرکز تماس و تبادل الکترونيک

3

آزیتا قاسم دیزانی           

راهبر مرکز تماس و تبادل الکترونيک

4

محمدرضادين محمدی      

راهبر تبادل الکترونيک

5

علی قدمی                   

راهبر تبادل الکترونيک

6

صدیقه محرابی               

راهبر تبادل الکترونيک

7

رسول نوری فرد              

راهبر تبادل الکترونيک