سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

ارسال نظرات


لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود عملکرد بنویسید.