سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / خواندنی ها

   ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

راهنمای تبدیل بروشور کاغذی به الکترونیکی

راهنمای آموزشی تبدیل بروشور کاغذی به الکترونیکی

جهت مطالعه راهنمای تبدیل بروشورهای کاغذی به الکترونیکی از طریق ساخت بارکد و قرار دادن آدرس پیوند در سایت مرکز مربوطه به پیوست مراجعه نمایید.