سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / خواندنی ها

   ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

تعریف کاربر به صورت شیفتی (مشمولین قانون بهره وری)

در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک همچون سرعت بخشی به امور، نزدیک تر شدن به عدالت در پرداخت مزایای کارکنان، کاهش دخالت انسان در محاسبات ساعات کار و به تبع آن پایین آوردن میزان خطاهای انسانی سامانه شیفتی حضور و غیاب پرسنل در اتوماسیون اداری دانشگاه راه اندازی شده است.

دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری شرکت چارگون، در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک همچون سرعت بخشی به امور، نزدیک تر شدن به عدالت در پرداخت مزایای کارکنان، کاهش دخالت انسان در محاسبات ساعات کار و به تبع آن پایین آوردن میزان خطاهای انسانی سامانه شیفتی حضور و غیاب پرسنل را در اتوماسیون اداری راه اندازی نموده است،  از ویژگیهای این سیستم توانایی انجام محاسبات مربوط به قانون بهره‌وری برای پرسنل پرستاری می باشد.

از قابلیت های سامانه عبارتند از :

_ تعریف شیفت

_ گزارشگیری