سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / خواندنی ها

   ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

استقرار نرم افزار بازنشستگی

فرآیند برقراری حکم بازنشستگی

مقایسه مدت زمان ارائه خدمات به بازنشستگان محترم دانشگاه قبل و بعد از راه اندازی سامانه مذکور.