سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / خواندنی ها

   ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

اتوماسیون اداری

جهت مطالعه راهنمای مربوط به اتوماسیون اداری فایل پیوست را بارگیری نمایید.