سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / خواندنی ها

   ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

راهنمای ثبت سوء پیشینه در میزخدمت الکترونیک دانشگاه

راهنمای چگونگی ثبت سوء پیشینه مربوط به پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی (شرکتی، پیمانی و ...) در میزخدمت الکترونیک دانشگاه

جهت دریافت راهنمای چگونگی ثبت سوء پیشینه مربوط به پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی (شرکتی، پیمانی و ...) در میزخدمت الکترونیک دانشگاه فایل پیوست را بارگیری نمایید.