سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / درباره ما

   ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

ميز خدمت عملياتي

کليه مراحل ارتباط با ارباب رجوع، از مرحله دريافت درخواست تا تکميل خدمات و ارائه آن به ارباب رجوع و اخذ بازخورد از ارباب رجوع، در يک ايستگاه فراهم مي شود .

کليه مراحل ارتباط با ارباب رجوع، از مرحله دريافت درخواست تا تکميل خدمات و ارائه آن به ارباب رجوع و اخذ بازخورد از ارباب رجوع، در يک  ايستگاه فراهم مي شود، به نحوي که متصدي  ميز خدمت بتوانند سابقه هر يک از ارباب رجوع رابا استفاده از اتوماسيون اداري و ساير نرم افزار هاي موجود مورد بازبيني قرار دهدو با بکار گيري ابزار هاي جديد از قبيل شبکه اجتماعي مجازي و .... کليه عمليات را به صورت بدون کاغذ  و در قالب خدمات يک ايستگاهي اداره کند. 

ﻣﺮﻛـﺰ ﺧـﺪﻣﺎت يک اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻲ، ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدي را ﺑﻪ صورت "بسته کامل خدمت" به ارباب رجوع اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫـﺪ در اصل، بسته خدمات به گونه­اي ساختاربندي شده که درون­دادهاي منفرد بتوانند يکديگر را تکميل کنند و مجموع حاصل، بزرگتر از جمع تک تک اجزا باشد با توجه به پياده سازي الکترونيک و مجازي آن، فهرست خدمات به عنوان يک سامانه ثبت (رجيستري) هوشمند و وسيله اي براي ديدن، پيدا کردن، فراخواني و اجراي خدمات، صرف نظر از جايي که در دانشگاه وجود دارد، عمل مي کند. اين بدان معني است که ذينفعان در يک بخش از دانشگاه مي توانند خدمات مشابهي را که در ساير نقاط دانشگاه از آن استفاده مي کنند پيدا کنند و از آن استفاده کنند، و از نياز به توسعه و پشتيباني خدمات محلي مجزي پيشگيري مي کند و به عنوان وسيله اي براي شناسايي شکاف خدمات و تقاضاي ذينفعان عمل مي کند. اينکه چه خدماتي بايد با همديگر ارايه شوند و چه دروندادهاي ديگري نيز در کنار مداخلات اصلي نياز خواهند بود، در قسمت فهرست خدمات تجزيه و تحليل و طراحي مي گردد

فهرست خدمات به دانشگاه اجازه مي دهد با تلفيق منابع انساني و زيرساخت هاي سازماني، شرايط لازم  براي ارائه خدمات موفقيت آميز را فراهم نمايد، همچنين اين فهرست نمايانگر ميزان تناسب منابع اختصاص يافته براي هر هدف بوده  و درک جديدي از منابع مشترک بين خدمات متعدد را فراهم مي نمايد.