سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / خواندنی ها

   ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

سازماندهی مکاتبات الکترونیک دانشگاه

مکاتبات الکترونیک دانشگاه در قالب های مختلف که در تصویر شرح آنها موجود می باشد سازماندهی شده است.

مکاتبات دانشگاه با سایر مراکز و ارگانها در قالب های زیر سازماندهی شده است:

1- کارتابل شبکه دولت (سیما)

2- کارتابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3- نامه الکترونیک (Email)

4- پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات (ECE)

5- کارتابل وزرا ت علوم، تحقیقات و فناوری (ERP)

که در تصویر روبرو شرح هریک به اختصار آمده است.