سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / خواندنی ها

   ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

پایش کنترل اطلاعات مرکز مدیریت (اتوماسیون اداری)

در راستای اجرای مصوبه شماره 302596 مورخ 14/6/1397 شورای عالی اداری ماده 49 و ماده 65 قانون خدمات کشوری توافق نامه سطح خدمات(SLA) برای واحد دبیرخانه مرکزی و میز خدمت و اتوماسیون اداری منعقد می گردد.

توافق نامه سطح خدمات(SLA)

با استعانت از درگاه خداوند متعال و در راستای اجرای مصوبه شماره 302596 مورخ 14/6/1397 شورای عالی اداری ماده 49 و ماده 65 قانون خدمات کشوری توافق نامه سطح خدمات(SLA) برای واحد دبیرخانه مرکزی و میز خدمت و اتوماسیون اداری منعقد می گردد. این توافق نامه شامل ارایه خدمات جدید در حوزه اتوماسیون اداری به منظور روان سازی خدمات  و ارتقای کیفیت و عملکرد تیمی و  توسعه خدمات الکترونیک  به شرح ذیل منعقد می گردد و در دوره های زمانی سه ماهه مورد پایش و بازبینی قرار می گیرد.
 

نام خدمت

ساعات ارایه خدمت

مدارک لازم برای انجام خدمت

قوانین و مقررات خدمتخدمت

پایش کنترل اطلاعات مرکز مدیریت

 

 

 

 

 

 

15:30-8

• پرونده پرسنلی
• ساختار تشکیلاتی
• حکم
• ابلاغ از معاونت توسعه

3280/د/92
 10852/110/د/94
2699/د/94
 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

سنجش عملکرد به صورت هفتگی،ماهانه میباشد.

تغییرات مورد انتظار : 
1- بهره وری بیشتر از نرم افزار مکاتبات اتوماسیون اداری
2- افزایش دقت و سرعت در ورود اطلاعات
3- کاهش خطا در سطح دسترسی ها 
4- سازماندهی گردش کار مناسب
5- مستندسازی مرکز مدیریت
6- صرفه جویی در مصرف کاغذ
 

نوع خدمت

سطح خدمت

زیرخدمت

کامل شدن خدمت بعد از توافق نامه

متوسط تعداد گیرندگان خدمت در ماه

مدت زمان انجام خدمت

پایش کنترل اطلاعات مرکز مدیریت

E2E

تصحیح عناوین سمت ها در ساختار سازمان

 

25923

 

پایش کنترل اطلاعات مرکز مدیریت

E2E

تصحیح عناوین نمایشی سمت ها در ساختار سازمان

 

25923

 

پایش کنترل اطلاعات مرکز مدیریت

E2E

مرتب سازی سلسه مراتب تعریف دپارتمان ها در ساختار سازمان

 

 

2660

 

پایش کنترل اطلاعات مرکز مدیریت

E2E

حذف دپارتمان های غیرفعال در ساختار سازمان

 

 

1698

 

پایش کنترل اطلاعات مرکز مدیریت

E2E

بررسی و اصلاح الگوهای دسترسی

 

192

 

پایش کنترل اطلاعات مرکز مدیریت

E2E

بررسی و اصلاح گروه های کارمندی

 

 

 

پایش کنترل اطلاعات مرکز مدیریت

E2E

ایجاد گروه های کاربری

 

 

 

 

پایش کنترل اطلاعات مرکز مدیریت

E2E

بررسی کاربران مجاز به داشتن امضاء و فرمت امضا

 

1250

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعدیل مشکل

محل امضای مسئول خدمت در ....                         محل امضای ......
محل امضای مسئول خدمت در ....                         محل امضای رییس ......

مدارک مورد نیاز پیوست توافقنامه:
•    لیست نرم افزارهای فعال در حوزه
•    لیست فعالیتهای غیر الکترونیک در حوزه
•    لیست ارباب رجوع حقوقی در حوزه