سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / خواندنی ها

   ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

آمار کل مکاتبات دبیرخانه هوشمند از زمان راه اندازی تا سال 1400

آمار کل مکاتبات دبیرخانه هوشمند و عملکرد کلی میز خدمت الکترونیکی/حضوری طی سالهای 1397..1400

در تصویر مقابل کل مکاتبات دبیرخانه هوشمند و عملکرد کلی میز خدمت الکترونیکی/حضوری دانشگاه را مشاهده می کنید.

همچنین این عملکرد بصورت مجزا در طی سالهای 1397..1400 به نمایش در آمده است.