سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / خواندنی ها

   ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

کارتابل پیام ها

جهت آشنایی و مطالعه نحوه کار با کارتابل پیام ها فایل پیوست را بارگیری نمایید.