سامانه دبیرخانه، میز خدمت و اتوماسیون اداری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مطالب و صفحات / خواندنی ها

   ۱۳۹۹/۰۲/۰۱

راهنمای دریافت گزارش مانده مرخصی از زیرسیستم پرسنلی منوی گزارش گزینه مرخصی

راهنمای دریافت گزارش مانده مرخصی از زیرسیستم پرسنلی منوی گزارش گزینه مرخصی